Prezentowane ceny w sklepie zawierają podatek VAT w wysokości 23%

Szukaj

Warunki świadczenia usługi i ochrona danych osobowych

Warunki świadczenia usługi

 

1.    W niniejszym dokumencie poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

a.    Link - adres URL pozwalający na obejrzenie Szkolenia przy użyciu przeglądarki internetowej;

b.    Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą, która nabywa dostęp do Szkolenia;

c. Strona – strona internetowa pod adresem https://sklep.feptax.pl/;

d.    Szkolenie – szkolenie prowadzone na żywo lub audiowizualny zapis tego szkolenia;

e.    Umowa – umowa o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Klienta;

f.   Usługa – usługa polegająca na udostępnieniu Szkolenia do obejrzenia;

g.    Usługodawca – Fundacja Edukacji Podatkowej,
ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, KRS: 0000534546, NIP: 6762482466.

2.    Umowa jest zawierana z chwilą opłacenia zamówienia złożonego przez Klienta na Stronie.

3.    Zamówienie można opłacić:

a.    przelewem bankowym.

b.    płatnością online,

c. kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

4.    Podmiotem obsługującym płatności, o których mowa w pkt. 3 lit. b. oraz c., jest Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590; rodzaj tych płatności obrazuje graficzny baner w pkt. 18.

5.    Usługa rozpoczyna się z chwilą przesłania Klientowi Linku.

6.    Link jest przesyłany Klientowi w ciągu:

a.    24 godzin od zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy – w przypadku płatności dokonywanych przelewem bankowym,

b.    15 minut od wpływu środków pieniężnych na konto Usługodawcy prowadzone przez podmiot, o którym mowa w pkt. 4 – w przypadku płatności dokonywanych szybkim e-przelewem bankowym,

c. 15 minut od uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności kartą płatniczą – w przypadku płatności dokonywanych kartą płatniczą.

7.    Po rozpoczęciu Usługi Klient nie może odstąpić od Umowy.

8.    Zakończenie świadczenia Usługi następuje z upływem 24 miesięcy dni od daty przesłania Linku dostępowego. Po tym okresie Usługodawca umożliwi Klientowi dalszy dostęp do Szkolenia lub pobranie pliku ze Szkoleniem bez dodatkowych opłat.

9.    W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu Klientowi środków pieniężnych, Usługodawca dokona tego zwrotu:

a.    na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności – w przypadku dokonania płatności przelewem bankowym lub płatnością online,

b.    na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności – w przypadku dokonania płatności kartą płatniczą.

10. Klient akceptuje stosowanie faktur elektronicznych oraz elektronicznych faktur korygujących.

11. Usługodawcy przysługują majątkowe prawa autorskie albo licencje do Szkolenia.

12. Zabrania się rozpowszechniania całości lub części Szkolenia pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej określonej przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt. 13.

13. Usługodawca udziela Klientowi bezterminowej licencji zezwalającej na oglądanie Szkolenia dowolną ilość razy przez Klienta i jego współpracowników.

14. Reklamację dotyczącą Usługi można zgłaszać:

a.    pisemnie na adres rejestrowy Usługodawcy,

b.    elektronicznie na adres fundacja@feptax.pl.

15. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

16. Warunki stosuje się do Umowy zawartej od dnia 30 kwietnia 2020 r.

17. Płatności obsługiwane przez Blue Media S.A:

 

Ochrona danych osobowych

 

1.    Fundacja przetwarza dane osobowe, czyli informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych (dalej: „Dane Osobowe”), zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które może uzyskać od Klienta w związku z wykonywaniem Umowy.

2.    Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja.

3.    Dane Osobowe obejmują:

a.    imię i nazwisko,

b.    adres e-mail,

c.     numer telefonu,

d.    dane rejestrowe przedsiębiorstwa,

e.    adres IP.

4.    Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonywania Umowy.

5.    Dane Osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonywania Umowy.

6.    Dane Osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu).

7.    Dane Osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że wynika to z prawnego nakazu władzy publicznej, z zastrzeżeniem pkt. 8.

8.    Dane Osobowe mogą być udostępnianie operatorowi płatności online, którym jest Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

9.    Dane Osobowe są przetwarzane przez Fundację przez czas niezbędny do wykonywania Umowy lub wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

10. Osobom, których Dane Osobowe są przetwarzane przez Fundację, z zastrzeżeniem pkt. 9, przysługuje prawo do:

a.    uzyskania ich kopii w formacie powszechnie stosowanym do odczytu na komputerze,

b.    ich zaktualizowania;

c.     ograniczenia ich przetwarzania;

d.    ich usunięcia.

11. Osoby, których Dane Osobowe są przetwarzane przez Fundację, mogą zwrócić się do Fundacji w sprawach Danych Osobowych:

a.    pisemnie na adres rejestrowy Fundacji,

b.    elektronicznie na adres fundacja@feptax.pl.

12. Każdy ma prawo złożyć skargę na działania lub zaniechania związane z przetwarzaniem Danymi Osobowymi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów